top of page

PRIVACY
VERKLARING

Seña Ontwerpers, gevestigd aan Strijp-s Werkplaats 42-42, Eindhoven

en Borneostraat 36, 6524 LC Nijmegen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens
www.senaontwerpers.nl
Straat nr
Postcode Eindhoven

info@senaontwerpers.nl
06-11352954 of 06-11352955

Elsa Zijlmans en Yvonne Keurentjes zijn Functionaris Gegevensbescherming van

Seña Ontwerpers zij zijn te bereiken via info@senaontwerpers.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Seña Ontwerpers verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht (t.b.v. aanhef in correspondentie)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer / IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@senaontwerpers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Seña Ontwerpers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– het afhandelen van uw betaling
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening
– u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– goederen en diensten bij u af te leveren

– wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Seña Ontwerpers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Seña Ontwerpers) tussen zit. 

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Seña Ontwerpers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Seña Ontwerpers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sociale media Buttons 

Omdat wij het u zo makkelijk mogelijk willen maken gebruiken wij sociale media buttons om berichten te delen. Deze werken met cookies en houden zich aan de eU-US principes. U kunt deze privacy verklaringen lezen op de respectievelijke sociale mediakanalen.

 

Cookies
Wij gebruiken geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Seña Ontwerpers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@senaontwerpers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Seña Ontwerpers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seña Ontwerpers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@senaontwerpers.nl 

Eindhoven,
25 mei 2018

bottom of page